Naša lokacija

Lorenza Jagera 20, Osijek

Pregled odobrenih projekata Impact4Values

Mali i srednji projekti (Hrvatska)

Kontakt

martina@hcrv.hr

Odobrena sredstva

29.995,79 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.9.2023.. –  28.2.2025.

U Hrvatskoj se već dulje vrijeme volontiranje razvija spontano i bez strateškog pristupa. Primjetan je slab interes donositelja odluka, komunikacija s ministarstvom nadležnim za područje volonterstva je ograničena i ne postoje ključni nacionalni strateški dokumenti za razvoj volonterstva i civilnog društva. Građani koji volontiraju uglavnom ne vide poveznicu između volontiranja i građanskog angažmana i temeljnih vrijednosti kao što su demokracija, vladavina prava, sloboda i poštivanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Kad se priča o ovoj temi, često se stvara idealizirana slika o volonterima i volontiranju, čime se umanjuje ozbiljnost volontiranja i stvara nerealna percepcija u javnosti. Volontiranje se često svodi isključivo na humanitarni rad i gubi se njegova šira važnost i raznolikost. Projektom „Volontiranje za vrijednosti” želimo prikazati raznolikost volonterskih angažmana i dokazati društveni utjecaj volontiranja na ostvarivanje vrijednosti Europske unije. Kroz projekt ćemo izraditi preporuke za razvoj novih politika u području volonterstva da bi se u Hrvatskoj ostvario puni potencijal volontiranja za jačanje demokracije, građanskog angažmana, europskih vrijednosti i postizanje ciljeva održivog razvoja te pospješio odgovor na krize i proces oporavka i otpornosti

Očekivani rezultati projekta

 • Analiza istraživanja o volontiranju u Hrvatskoj, kao temelj za izradu zagovaračkog izvještaja s preporukama za donositelje odluka (ministarstva, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Ured za udruge, Agencija za mobilnost i programe EU itd.).
 • Analiza izvještaja o radu najmanje 20 volonterskih centara te izrada preporuka i plana za unapređenje njihova rada i povezivanje volontiranja s aktivnim građanstvom, solidarnosti, uključivosti i vrijednosti EU-a u praksi.
 • Istraživanje među volonterskim centrima i organizatorima volontiranja (najmanje 100 upitnika) s ciljem izrade preporuka za poboljšanje dostupnosti volontiranja i raznolikosti volonterskih programa.
 • Dijalog s minimalno 10 donositelja odluka za predstavljanje rezultata izvještaja i definiranje prioriteta u razvoju volonterstva
 • Izrada prijedloga politike i audiovizualne prezentacije za promociju važnosti volontiranja, koji će biti poslani na kontakte minimalno 40 predstavnika donositelja odluka te najmanje 100 predstavnika volonterskih centara i organizatora volontiranja. 
 • Utjecaj na jednu nacionalnu politiku (Nacionalni program za razvoj volonterstva)
 • Kampanja „Hrvatska volontira” istaknut će značaj volontiranja za stvaranje vrijednosti EU-a. Sudjelovat će najmanje 30 volonterskih centara, 120 organizatora volontiranja i 2000 građana.
 • Dvodnevna edukacija za 20 zaposlenika volonterskih centara o izradi lokalnih planova/strategija volontiranja.
 • Tri rasprave za izradu smjernica za lokalne strategije volontiranja u suradnji s tri volonterska centra u lokalnim zajednicama i 60 predstavnika udruga, ustanova, lokalnih institucija i građana.
 • Izrada smjernica za razvoj lokalnih volonterskih strategija u suradnji s volonterskim centrima usmjerenih na 3 jedinice lokalne samouprave, koje će dobiti konkretne smjernice za razvoj volonterstva na lokalnoj razini, te širu javnost u lokalnim zajednicama.

Kontakt

Tanja Popović Filipović

info@ceip.hr

Odobrena sredstva

26.407,99 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.9.2023.. –  28.2.2025.

Projekt Potrošačka snaga ima za cilj unaprijediti politiku zaštite potrošača u RH.  Hrvatska ima Zakon o zaštiti potrošača koji je u skladu s europskim uredbama, no realna slika koliko su potrošači zaista zaštićeni i koliko mogu ostvariti svoja prava ukazuje nam koliko su trenutno zakoni mrtvo slovo na papiru. S druge strane, potrošačke organizacije bore se s modelima financiranja već godinama, savjetovališta diljem zemlje djeluju na volonterskih osnovama. Sve ih  to čini nedovoljno snažnima i glasnima da djeluju dalje od lokalnih potreba građana. Problem neučinkovite politike zaštite prava potrošača želimo liječiti kroz 3 aspekta – onih  vanjskih – kroz zagovaranje za konkretne promjene prema javnim tijelima i donosiocima odluka, jačanjem potrošača kroz ciljane edukativne aktivnosti  ali i unutarnjem –  umrežavanjem potrošačkih organizacija u RH i uspostavljam funkcionalne i snažne mreže koja može pozitivno djelovati na trenutnu politiku

Očekivani rezultati projekta

1. Ostvaren utjecaj na usvajanje primjedbi i prijedloga Zakona o zaštiti potrošača Kroz ovu aktivnost želimo na jednom mjestu obuhvatiti najvažniju problematiku i kršenja te kreirati prijedloge izmjena i uspostaviti dijalog s donosiocima odluka, ali i javnim tijelima i tvrtkama koje ga moraju primjenjivati.

Ciljana publika su:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici JLS, predstavnici u  Povjerenstvima, inspekcijskim službama te javna poduzeća.

Nakon provedene sveobuhvatne analize donijet ćemo prijedloga izmjena i dopuna provedbenih akata/nacionalnih ili lokalnih propisa u području zaštite potrošača, organizirati 2 okrugla stola kako bi uključili javnosti te predstaviti rezultate u javnosti. 

2. Povećani kapaciteti mreže OCD-a koje zagovaraju pravedniju politiku zaštite potrošača u RH

Cilj ove aktivnosti je povezati naše organizacije, potaknuti suradnju, prikupiti iskustva,  sagledati slabosti ali i snage, definirati razvojne strategije koje ćemo prezentirati Ministarstvu gospodarstva u vidu pronalaska modela održivosti rada potrošačkih udruga u HR. Očekivano uključivanje minimalno 6 potrošačkih  organizacija s područja RH koje će sudjelovati na strateškom planiranju te dalje jačati svoje kapacitete kroz planirane treninge i uključivanje u kampanju za edukaciju javnosti svojim idejama, prijedlozima i komentarima.

3. Povećana svijest i angažman potrošača kroz zagovaračku kampanju

Cilj kampanje će biti osvještavanje potrošača o njihovim mogućnostima utjecaja na potrošačke politike kroz odgovorniju i svjesniju potrošnju te učestalije prijavljivanje prijevara i nepravilnosti. Kampanja će obuhvaćati: 4 objave mjesečno na društvenim mrežama kroz period od minimalno 6 mjeseci uz ukupno 120.000 pregleda kroz cijelu kampanju, 2 interaktivna  potrošačka kviza, 20 javnih tribina za potrošače, 6 izdanja biltena uz minimalno 1000 pretplatnika.

Kontakt

Natalija Štepanko – ofelijanata@gmail.com

Kristijan Čorić – kristijan.ekokarasica@gmail.com

Odobrena sredstva

29.175,48 eura

Trajanje projekta

12 mjeseci

01.10.2023.-30.09.2024.

Građani gradova Belišće i Valpova već dugi niz godina bore sa povećanom bukom, zagađenjem rijeka i nepodnošljivim smradom, koji su posljedica zagađenja okoliša.

Zagađenje je uzrokovano povećanim kamionskim prometom kroz centar oba grada, gomilanjem mulja (otpada od proizvodnje papira) i neprimjerenim odlaganjem komunalnog otpada iz raznih krajeva Hrvatske. Veći otpor građana nikada nije pokrenut, unatoč činjenici da je kvaliteta života na sve nižoj razini te da postoji ozbiljna opasnost za zdravlje građana. Razlog toga je blokada informacija, širenje lažnih informacija i strah građana od vlasti i vlasnika tvornica. 
Cilj projekta i kampanje EKO GLAS je osnažiti udrugu Eko-Karašica za preuzimanje „watchdog” uloge u području očuvanja okoliša te upoznati građane s važnošću aktivnog uključivanja u borbu za pravno na kvalitetan život. Što je to „watchdog” organizacija? Watchdog (u prijevodu „pas čuvar”) organizacije su organizacije koje paze da tvrtke, lokalne vlasti, vlade itd. ne rade ništa nezakonito ili pogrešno. U našem slučaju, Eko-Karašica će pratiti i upozoravati na onečišćenje okoliša i očuvanje našeg ustavnog prava na zdrav život i zdrav okoliš.

Očekivani rezultati projekta

Ojačani kapacitet Eko Karašice za provedbu ekoloških kampanja

Najmanje 10 članova/ica/volontera Eko Karašice će uspješno završiti program edukacije o pripremi i provedbi ekoloških kampanja i stečena znanja primijeniti u praksi tijekom projekta. Dodatno, očekujemo uključivanje najmanje 5 novih članova/volontera udruge do kraja projekta kao učinak svih projektnih aktivnosti usmjerenih na mobiliziranje građana.

Podignuta razina svijesti lokalne zajednice o ekologiji, održivom razvoju i ekološkim politikama EU i HR

Najmanje 100 osoba će sudjelovati na različitim javnim predavanjima o ekologiji/održivom razvoju/ekološkim politikama EU i HR. Dijelovi predavanja će biti snimljeni i podijeljeni na društvenim mrežama čime se nadamo doseći dodatne članove lokalne zajednice. Predavanja će ujedno biti i prilika za dodatno motiviranje i informiranje sugrađana/ki koji se volonterski žele uključiti u aktivnosti udruge.

Građani upoznati s njihovim pravima da aktivno sudjeluju u promjenama politika koje direktno utječu na kvalitetu života

Najmanje 4 javna događaja (performansi, festivali, prosvjedne šetnje i sl.) će dati građanima priliku za uključivanje i reakciju na neodgovarajuće ekološke politike u lokalnoj zajednici. Očekujemo najmanje 150 sudionika/ica uz najmanje 10 objava u lokalnim medijima.

Kontakt

Lidija Vukojević, voditeljica projekta

eko.brezna.info@gmail.com

Odobrena sredstva

55.447,69 eur

Trajanje projekta

15 mjeseci

1.9.2023. – 30.11.2024.

Projekt Potrošač na prvom mjestu! ima za cilj doprinijeti primjeni povelje EU o temeljnim ljudskim pravima i usmjeren je na područje zaštite potrošača javnih usluga. Projektom će se osigurati preduvjeti za osnivanje/rad savjetodavnih tijela/povjerenstava za reklamacije koja su obvezi jedinica lokalnih samouprava (JLS) i trgovaca javnih usluga (trgovci) sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Uspostavljena savjetodavna tijela/povjerenstva bit će na usluzi lokalnom stanovništvu. Jedan od ciljeva projekta je i podići razinu svijesti potrošača o pravima iz povelje EU, prije svega potrošačkim pravima, kako bi bili informirani o mogućnostima korištenja uspostavljenih servisa. S obzirom da je tema zaštite potrošača slabo zastupljena u Brodsko-posavskoj županiji, projektom prvo radimo analizu stanja (anketiranje JLS, trgovaca, građana) kako bi vidjeli koliko obveznici Zakona o zaštiti potrošača ispunjavaju svoje obveze, a koliko su građani informirani o potrošačkim pravima. JLS i trgovcima osigurat će se podrška u ispunjavanju zakonskih obveza, a za građane, prvenstveno osobe starije dobi, organizirati info radionice kojima će ih se bolje upoznati s temama – prava potrošača, sigurnost na internetu… Kako bi osigurali što veću razinu informiranosti potrošača o temeljnom pravu iz povelje EU, organizirat će se javna kampanja (okrugli stolovi/javna događanja) i uspostaviti sustav monitoringa koji će pratiti rad savjetodavnih tijela/povjerenstava za reklamacije.

Očekivani rezultati projekta:

Projektom želimo povećati broj jedinica lokalne samouprave (JLS) i trgovaca koje pružaju javne usluge (trgovci) na području Brodsko-posavske županije koji su osnovali savjetodavno tijelo/povjerenstvo za reklamacije, a koji će biti dostupni građanima kao servisi putem kojih će se građani moći informirati o svojim potrošačkim pravima, ostvarivati svoja potrošačka prava, upućivati upite, prigovore/reklamacije u području korištenja javnih usluga. Jedan od rezultata projekta je i povećati razinu znanja i kompetencije JLS i trgovaca o načinu osnivanja i rada savjetodavnih tijela/povjerenstava te im biti podrška u uvođenju takvih servisa za građane u svom djelokrugu poslovanja. Kako bi postigli ovaj rezultat odnosno kroz projekt sudjelovali u uspostavi barem 3 nova savjetodavna tijela/povjerenstva, za JLS i trgovce ćemo organizirati info radionice (minimalno 10), kako bi ih uveli u obveze sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Građane želimo također upoznati s uspostavljenim savjetodavnim tijelima/povjerenstvima kao i temeljnim pravima iz Povelje EU što ćemo i učiniti kroz organizaciju info radionica za građane, prvenstveno za osobe starije dobi (minimalno 70 sudionika), organizaciju okruglih stolova (minimalno 5) i javnih događanja u okviru kampanje za podizanje svijesti o pravima potrošača te kroz medijsku promociju (15 radijskih emisija, 2 TV reportaže, 350 info letaka, objave na našoj web stranici i društvenoj mreži kao i društvenoj mreži partnera Udruge za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača). Dodatno, kroz projekt ćemo ojačati kapacitete Udruge za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača kroz uključivanje novih članova, stručnih osoba, koje će u sklopu udruge pružati podršku građanima u ostvarivanju njihovih potrošačkih prava.

Kontakt

udruga@pariter.hr

Odobrena sredstva

53. 122, 43 eur

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.01.2024.-30.06.2025.

Korištenjem metode “žive knjižnice” kroz ovaj projekt se progovara o izazovima i preprekama s kojima se, u društvu u kojem živimo, nose manjinske skupine. Ova inovativna metoda daje piliku pripadnicima manjinskim skupina da direktno govore o svojem iskustvu, kao i pojedinci koji sudjeluju da postavljaju sva pitanja koja ih zanimaju. U ovoj metodi su ljudi knjige koje se posuđuju i sa kojim se razgovara. Na taj način dolazi do razmjene u društvu s kranjim ciljem razbijanje predrasuda i stereotipa te poticanja empatije i poštovanja prema drugima.

Projekt je osmišljen na način da prenosi dobru praksu korištenja metode “žive knjižnice” u 6 županija u RH: Vukovarsko-srijemska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska. To će biti učinjeno putem priručnika koji će se izraditi kroz projekt, a potom promovirati u spomenutim županijama kroz dvodnevne radionice u kojima će se polaznike naučiti kako se kvalitetno pripremiti za organizaciju “Žive knjižnice”. Na taj način će se potaknuti korištenje metode  i širenje borbe protiv predrasuda i stereotipa o manjinskim skupinama u Hrvatskoj.

Očekivani rezultati projekta

Nakon edukacije norveške organizacije Human Rights Academy, šest osoba iz naše udruge će moći primjenjivati inovativne metode poučavanja o ljudskim pravima.

Objavit ćemo 500 primjeraka priručnika “Živa knjižnica – ne sudi knjigu po koricama” na hrvatskom jeziku.

Priručnik ćemo predstaviti u 6 gradova u sljedećim županijama: Vukovarsko-srijemska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska. Na promociju ćemo pozvati suradnike koji u svome radu žele koristiti metodu žive knjižnice.

Isto tako ćemo u istih 6 gradova održati 6 dvodnevnih radionica “Kako se kvalitetno pripremiti za organizaciju Žive knjižnice?”, kroz koje ćemo onim suradnicima koji žele znati više prenijeti praktično znanje i iskustvo o ovoj inovativnoj metodi poučavanja o ljudskim pravima.

Metodu žive knjižnice promovirat ćemo javnosti kroz kampanju na društvenim mrežama i billboard u javnom prostoru, kao i kroz javni događaj koji ćemo organizirati u Rijeci.

Kontakt

Koordinatorica i savjetnica za pravna pitanja Sandra Turkanović, sandra.turkanovic@sos-rijeka.org

Odobrena sredstva

54.735,02 €

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.01.2024. – 30.6.2025.

FORZA – feministički odgovor rodno zasnovanoj agresiji usmjeren je pružanju podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja na dva načina:

1. Djelovanjem Savjetovališta udruge SOS Rijeka za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. U okviru Savjetovališta osobe koje su preživjele nasilje mogu na jednom mjestu, u sigurnoj i povjerljivoj okolini, primiti više različitih usluga:  besplatnu primarnu pravnu pomoć, psihološko savjetovanje, podršku u komunikaciji s institucijama kao i  informacije o mogućnostima stambenog zbrinjavanja. Tako naše klijentice mogu, često s malom djecom, uspješno napustiti nasilnu okolinu i (re)integrirati se u društvo;

2. Zagovaranjem djelotvornog provođenja mjere stambenog zbrinjavanja za žrtve nasilja u obitelji u Hrvatskoj. Cilj zagovaranja je ostvarivanje promjene za žrtve rodno-uvjetovanog nasilja na sustavnoj razini. Ovo ćemo učiniti kroz analizu mjere stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji (prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima), izradu preporuka za njezino unaprjeđenje te  javnu kampanju. U ovim će aktivnostima sudjelovati i CESI – partnerska organizacija  s bogatim iskustvom u zagovaranju

Očekivani rezultati projekta

Projekt ima dva ključna rezultata:

1. Osobama koje su preživjele obiteljsko, partnersko i seksualno nasilje dostupne su besplatne i kvalitetne socijalne usluge temeljene na ženskim ljudskim pravima. Usluge koje mogu primiti u Savjetovalištu udruge SOS Rijeka su psihološko savjetovanje, primarna pravna pomoć, podrška u komunikaciji s institucijama te informiranje o mogućnostima stambenog zbrinjavanja.

2. Unaprijeđena je primjena mjere stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Poboljšanje će se ostvariti kroz izradu Analize mjere stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji te  provedbu zagovaračko-osvještavalačke kampanje. Kampanja će uključivati sastanke s donositeljima odluka (Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) kojima će tom prilikom biti predstavljene preporuke za unaprjeđenje Mjere, okrugli stol s dionicima (predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave), medijsku konferenciju i  kampanju na društvenim mrežama.

 

Kontakt

Katarina Turković Gulin

info@udruga-sidro.hr

Odobrena sredstva

29.970,70 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.1.2024. – 30.6.2025.

Obrazovanje počinje u vrtiću, programima Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i to je vrijednost koju je EU prepoznala kao prioritet i pravo svakog građanina EU, svakog djeteta. Znanstvene studije pokazuju kako djeca koja polaze vrtić ostvaruju značajno bolje rezultate u daljnjem obrazovanju u odnosu na djecu koja nisu pohađala dječje vrtiće. Onemogućavanjem pojedinoj djeci pristup toj prvoj stepenici obrazovanja, stavljamo ih u nepovoljniji položaj, diskriminiramo u odnosu na djecu kojoj je obrazovanje u ovoj dobi dostupno. U Republici Hrvatskoj u ovom trenutku, na nacionalnoj razini, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dječje vrtiće pohađa samo 57,8% djece rane i predškolske dobi, dok je europski standard 97%.

Polazeći od činjenice da je obrazovanje pravo svakog djeteta, a ne dar koji neka država može i ne mora dati, svjesni kako uskraćivanjem te prve stepenice obrazovanja dijete dovodimo u slabiji početni položaj, želimo utjecati na donošenje kvalitetnih nacionalnih i lokalnih propisa koji će svakom djetetu jamčiti jednakost. Nužno je osvijestiti javnost o vrijednostima i važnosti prve stepenice obrazovanja i utjecati na donositelje odluka u cilju osiguravanja jednako dostupnog, sigurnog, priuštivog i kvalitetnog vrtića za svako dijete.

Zato ćemo tražiti izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i izradu unificiranih Pravilnika o upisima u vrtiće.

Očekivani rezultati projekta

Javnom kampanjom podizanja svijesti o važnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i nejednakostima u dostupnosti, priuštivosti te kvaliteti tog obrazovanja ćemo utjecati na povećanje svijesti o potrebi ujednačavanja nacionalnih i lokalnih propisa kako bi sva djeca imala iste uvjete za upis i pohađanje ove prve stepenice obrazovanja.

Projektom ćemo povećati udio građana koji prepoznaju važnost i vrijednost prve stepenice obrazovanja te udio zaposlenih u dječjim vrtićima koji će aktivno sudjelovati u zagovaračkim aktivnostima.

Utjecat ćemo na izmjene nacionalnih i lokalnih propisa koji imaju za cilj ujednačiti dostupnost vrtića svakom djetetu,  posebice unificiranog Pravilnika o upisima u dječji vrtić, uvažavajući lokalne i regionalne specifičnosti.

Aktivnosti:

–              Javna kampanja podizanja svijesti o važnosti prve stepenice obrazovanja

–              Istraživanje mišljenja javnosti – znamo li vrijednost pohađanja vrtića?

–              Forumi građana na kojima ćemo isticati izazove i teškoće

–              Okrugli stolovi gdje će stručna javnost dati prijedloge rješenja

–              Završna konferencija na kojoj ćemo predstaviti rezultate, smjernice i zaključke, i dostaviti ih donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini te zahtijevati izmjene.

Kontakt

Domagoj Šavor

clubture@gmail.com

Odobrena sredstva

58.404,99 Eur

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.12.2023. – 31.5.2025.

Odlučivanje o javnim kulturnim politikama u Republici Hrvatskoj nije utemeljeno na složenijim analizama podataka, a zakoni se donose i mijenjaju bez relevantnih obrazloženja i analize stanja na terenu. U trenutnim društveno-političkim okolnostima, organizacije u kulturi nemaju položaj dionika u odlučivanju u kulturi niti imaju sugovornika u formalnim upravljačkim strukturama unutar kulturnog sustava, s naglaskom na nacionalnoj razini. No, one su i dalje jedine organizacije koje u javnosti zagovaraju prepoznavanje javne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti kao vitalno važne za

građansku participaciju i kvalitetu života lokalnih zajednica.

 

S obzirom na obvezu donositelja odluka da upravljaju nekretninama u javnom interesu, prvenstveno interesu građana koji te prostore trebaju koristiti za zadovoljavanje različitih društvenih i kulturnih potreba, partneri na projektu (nacionalne mreže Savez udruga Klubtura i Mreža društveno-kulturnih centara) će putem aktivnosti kapacitiranja organizacija civilnoga društva u kulturi te razvoja suradnji s odabranim jedinicama lokalne samouprave i na nacionalnoj razini, osigurati prostor za unapređenje sustava kreiranja i evaluacije javnih politika (kroz praćenje Glave IV. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi), doprinijeti kontroli kvalitete procesa donošenja budućih zakonskih i podzakonskih akata te pratiti kapacitete donositelja odluka za provedbu javnih natječaja ili izravnu dodjelu prostora za organizacije civilnoga društva u kulturi.

Očekivani rezultati projekta

U sklopu projekta, 12 organizacija civilnoga društva u kulturi iz Hrvatske kapacitirat će se za praćenje provedbe najmanje 5 podzakonskih akata (uredbe o kriterijima dodjele prostora i drugih općih akata) na lokalnim razinama i nacionalno, a kojima se regulira dodjela prostora za organizacije civilnoga društva u kulturi. Projektni tim sastavljen od predstavnika Saveza udruga Klubtura i Mreže društveno-kulturnih centara, vanjske stručnjakinje za istraživanje, analizu i monitoring javnih politika te suradnika na projektu, nakon zajedničke obuke izradit će i dostaviti prijedloge i komentare za poboljšanje, odnosno donošenje ukupno 5 lokalnih i nacionalnih politika, a koje će pratiti izrada istraživačkog izvještaja i „policy briefa“ na temu dodjele prostora u kulturi. Vidljivost provedenog rezultata prema javnosti osigurat će se kroz 5 medijskih objava o nalazima praćenja Glave IV. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te brojem reakcija na objave kroz društvene mreže.

Osim toga, kroz projekt će se povećati broj jedinica lokalne samouprave (njih 5) koje transparentno i demokratično donose i primjenjuju navedene akte o kriterijima za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva u kulturi, što će se postići uspostavom suradnji s organizacijama civilnoga društva, usvajanjem dokumenata s prihvaćenim komentarima na opće akte, potpisivanjem Memoranduma o suradnji između projektnih partnera i jedinica lokalne samouprave te kroz održavanje javnih „policy“ foruma i predstavljanja istraživačkog izvještaja u 5 gradova u Republici Hrvatskoj. Vidljivost ovog rezultata ostvarit će se kroz 3 medijske objave o aktivnostima suradnje te reakcijama na 25 objava o predstavljanjima istraživačkog izvještaja i policy forumima na društvenim mrežama organizacija partnera.

Kontakt

Ivana Milas

ivana.ndcosijek@nansen-dialogue.net

Odobrena sredstva

59.992,10 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.1.2024. – 30.6.2025.

Rodno uvjetovano nasilje/nasilje nad ženama društveni je problem kojem nažalost prečesto svjedočimo. Ono ne ostavlja posljedice samo na žene, nego utječe na obitelji, zajednicu i cjelokupno društvo, stvarajući klimu straha, nesigurnosti i neravnopravnosti.

O jednakosti, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja učimo od malih nogu. Projekt ROZA za žene potaknuti će projekte u osnovnim i srednjih školama istočne Hrvatske usmjerene na učenje i organiziranje aktivnosti u školama i zajednicama koji promiču ženska prava i rodnu ravnopravnost, te osvještavaju i ne pristaju na rodno uvjetovano nasilje.
U 10 zajednica škole će organizirati aktivnosti vezano uz 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama, te uz obilježavanje Dana žena – 8. ožujka.

Očekivani rezultati projekta

Provest ćemo trodnevnu edukaciju za 20 učitelja/ica, nastavnika/ca i profesora/ica iz 10 osnovnih i/ili srednjih škola i jednog studijskog programa, o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i odgovoru na nedovoljnu osviještenost o problemu rodno uvjetovanog nasilja. Nakon edukacije, učitelji/ce, nastavnici/e i profesori/ice provoditi će radionice u školama/na fakultetu u koje će se uključiti 150 učenika/ca i studenat/ica, a koji će osmisliti i provesti aktivnosti u svojim zajednicama tijekom trajanja 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama. Učenici/e i studenti/ce će kreirati preporuke koje bi  ojačale njihove škole u domeni zalaganja za rodnu ravnopravnost, promociju ženskih ljudskih prava i smanjenje diskriminacije, a koje će predložiti na usvajanje donositeljima odluka (ravnateljima).

Provesti ćemo medijsku kampanju ROZA za žene uoči i tijekom 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama te dva puta obilježiti Dan žena, organizacijom 8-martovskog marša.

 

Kontakt

Janja Trkulja

loricure@yahoo.com

Odobrena sredstva

55.727,59 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1. 11. 2023. – 30. 4. 2025.

Škole često nisu sigurna mjesta za mlade koji su “drugačiji”. Zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i izražavanja LGBTIQ+ mladi (lezbijke, gejevi, biseskualne, tranrodne, interspolne i queer osobe) su izloženi većem riziku od vršnjačkog nasilja, doživljavanju negativnih iskustava tijekom školovanja te manjinskom stresu.  Neprodržavajuća školska klima ima negativan utjecaj na zdravlje i akademske uspjehe učenika i učenica, a nerijetko ostavlja i dugoročne posljedice na psihofizičko zdravlje mladih osoba.

Opći cilj projekta “Sigurnost i jednakost u školskim klupama” je unapređenje praksi uključivosti, jednakosti i nediskriminacije u obrazovanju te osiguranje podrške za LGBTIQ+ mlade.

Projektom se želi podići svjesnost o negativnim iskustvima koja doživljavaju LGBTIQ+ mladi u školama te o važnosti stvaranja prihvaćajućeg i uključivog okruženja u školama. Projektne aktivnosti uključuju izradu Priručnika za nastavno osoblje o tome kako spriječiti nasilje koje doživljavaju mladi zbog svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te za pružanje podrške LGBTIQ+ učenicima/icama. Također, s ciljem smanjenja korištenja pogrdnog govora te povećanje prihvaćenosti LGBTIQ+ učenika/ica u školama, biti će provedene kampanja, tribina i edukacije učenika i učenica te nastavnog osoblja.

Očekivani rezultati projekta

Povećani kapaciteti obrazovnih ustanova za suzbijanje LGBTI-fobičnog govora i vršnjačkog nasilja

Educirat ćemo 20 nastavnika/ica o načinima prevencije nasilja u školama te pružanju podrške LGBTIQ+ učenicima/icama. Očekujemo da će polovica njih nakon obuke u svojim školama provoditi slične edukativne aktivnosti za učenike/ice kojima će obuhvatiti najmanje 120 učenika/ice. Također, izradit ćemo Priručnik  za nastavno osoblje o tome kako spriječiti nasilje koje doživljavaju LGBTIQ+ mladi i distribuirati ga u 750 obrazovnih ustanova.

 

Povećana svijest mladih i šire javnosti na području PGŽ o štetnosti LGBTI-fobičnog govora i nasilja te važnosti njegovog prijavljivanja kroz javnu online kampanju i tribinu o LGBTIQ-fobiji u sustavu obrazovanja te obrazovne aktivnosti koje će provoditi educirani nastavnici/e. Očekujemo kako će najmanje 75% obuhvaćenih mladih bolje razumjeti problem LGBTI-fobičnog govora i nasilja te biti spremniji na prijavu.

Osnaženo i podržano 20 LGBTIQ+ mladih  u korištenju svojih prava kroz pružanje besplatne psihološke i pravne podrške za 20 LGBTIQ+ mladih.

 

Kontakt

Predrag Kovačević, administrator

administracija@proni.hr

Odobrena sredstva

54.327,58 eura

 

Trajanje projekta

14 mjeseci

1.9.2023. – 31.10.2024.

Projekt EUvizija teži približiti te izravno  promovirati i predstaviti temeljne EU vrijednosti u malim i manje razvijenim lokalnim sredinama gdje nasušno postoji potreba za isticanjem važnosti EU vrijednosti kod djece, mladih i lokalnog stanovništva. Projektom će biti obuhvaćeno minimalno 120 djece i mladih iz 10 manjih lokalnih zajednica u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji te će inovativnim metodama PhotoVoica, Video-vinjeta i Digitalnih priča, obraditi teme ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti, potičući djecu i mlade na istraživanje problema u njihovoj zajednici i kreiranje audiovizualnih sadržaja i javnih događaja ukazujući na uočene probleme te potičući druge mještane na promišljanje. Projekt uključuje i seriju intervjua s mladima koji čine promjene te podcast-izdanja koja će se ticati temeljnih EU vrijednosti, ljudskih prava i sloboda te potrebne promocije i zaštite, a bit će obrađene sa sugovornicima koji se tim temama bave. Vanjski suradnici u zajednici bit će osnovne škole, udruge građana te mještani pojedinci koji će kroz projekt osvijestiti važnost da sukladno izostanku aktivnog društvenog angažmana teže rješavanju problema koji ugrožavaju EU vrijednosti u njihovoj zajednici.

Očekivani rezultati projekta:

Povećano razumijevanje EU vrijednosti među djecom, mladim te nastavnicima  u manjim lokalnim zajednicama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koje ćemo postići kroz 60 obrazovnih radionica, 300 izrađenih  PhotoVoice poruka, 30 Video-vinjeta i 30 Digitalnih priča sudionika projekta na teme  ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti te važnosti građanske participacije.

Povećana vidljivost i razumijevanje EU vrijednosti među lokalnim stanovništvom u manjim lokalnim zajednicama što ćemo postići sa 10 foruma građana/javnih događanja u lokalnim zajednicama na kojima će sudjelovati najmanje 650 mještana i mještanki.  Dodatno, u lokalna događanja ćemo uključiti i druge organizacije civilnog društva koje će praktičnim radom pojačati svoje programe promocije EU vrijednosti. Lokalna događanja će biti i dio javne kampanje u kojoj će se predstaviti izrađeni multimedijalni materijali (digitalne osobne priče, video-vinjete, PhotoVoice poruke) te putem lokalnih medija dodatno u zajednicama promovirati EU vrijednosti.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi, nastavnici, ali i organizacije civilnoga društva i lokalno stanovništvo malih zajednica. 

Kontakt

Morana Starčević

croatia@yihr.org

morana.starcevic@yihr.org

Odobrena sredstva

55.703,47 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.1.2024.-30.6.2025.

Projekt nastoji adresirati zabrinjavajući društveni problem, porast nacionalizma među mladima. U Hrvatskoj, mnogi mladi slabo su upućeni u činjenice vezane uz ratne zločine počinjene s hrvatske strane zbog nedostatka ispravnog razgovora o prošlosti, posebno o ratovima. Zbog toga se javljaju problemi kao što su mržnja prema pojedinim manjinskim skupinama i kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava. Projekt želi stvoriti novu generaciju mladih ljudi koji će razumjeti ove probleme i imati hrabrosti razgovarati o njima. Oni će učiti kako prepoznati i preispitivati nacionalističke stavove te kako poticati mir, razumijevanje i poštovanje među ljudima različitih pozadina. Projekt će mlade ljude opremiti znanjem i vještinama kako bi postali zagovaratelji mira i ljudskih prava. Oni će biti predvodnici u svojim zajednicama, potičući pozitivne promjene. Cilj projekta je jednostavan – stvoriti bolje sutra gdje će ljudi različitih pozadina živjeti zajedno u miru i poštovanju. To znači da svatko može biti ponosan na svoj identitet, ali i poštovati identitet drugih  kojima je okružen u zajednici u kojoj živi te biti svjestan i razviti empatiju prema nedužno stradalim ratnim žrtvama druge strane.

Očekivani rezultati projekta:

Povećan broj mladih u Hrvatskoj koji kritički razumije što se dogodilo u ratovima 1990-ih i aktivno dovodi u pitanje nacionalističke narative i etničke podjele

Najmanje 15 mladih osoba iz Hrvatske će uspješno završiti program Škole tranzicijske pravde i povećati znanja, vještine i kompetencije u području zagovaranja i monitoringa implementacije mehanizama tranzicijske pravde. Također, povećat ćemo broj mladih iz Hrvatske koji po prvi put sudjeluju u inkluzivnim praksama Hrvatske aktivističke mreže Inicijative mladih za ljudska prava i na sastancima aktivističke mreže uključivanjem najmanje 25 novih mladih osoba.

Podignuta javna svijest o važnosti uključive kulture sjećanja koja u središte pozornosti stavlja žrtve

Javnom kampanjom „Mladi se sjećaju zaboravljenih“ koja će uključiti i offline izložbu u Zagrebu želimo doseći 130.000 osoba i staviti u fokus javnosti važnost odgovornost suočavanja s prošlošću za svakog građanina.

Povećana javna svijest o odgovornostima institucija za odgovorno suočavanje s prošlošću kroz mehanizme tranzicijske pravde

Nadzirat ćemo primjenu mehanizama tranzicijske pravde te izraditi godišnji izvještaj o tranzicijskoj pravdi u Hrvatskoj. Izradit ćemo policy brief o stupnju primjene mehanizama tranzicijske pravde u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na utjecaj na mlade koji ćemo koristiti na sastancima sa zainteresiranim dužnosnicima na europskoj i međunarodnoj razini. Javnim priopćenjima, upitima prema Ministarstvu branitelja te informiranjem javnosti o lokalitetu ćemo zagovarati protiv izgradnje muzeja HVO-a na mjestu logora Heliodrom.

Kontakt

Tena Mur

tena@centar-za-mir.hr

Odobrena sredstva

59.218,88 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

1.9.2023.-28.2.2025.

Projekt se fokusira na problem obveznog sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade u radu za opće dobro bez naknade. Smatramo da su odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje definiraju mjeru rada za opće dobro bez naknade diskriminatorne i krše ekonomska i socijalna ljudska prava korisnika zajamčene minimalne naknade. Ta se prava garantiraju i Ustavom RH pa smatramo da je mjera i protuustavna.

U ovom projektu ćemo prvo istražiti kako se mjera provodi na terenu i koje sve međunarodne dokumente ova mjera krši. Nakon toga ćemo od dobivenih podataka sastaviti naše dokument vlastima u kojima ćemo obrazložiti zašto mjera nije dobra i dati naše preporuke za ispravljanje greške. Tijekom cijelog projekta vodit ćemo kampanju u kojoj ćemo pokušati informirati javnost o ovoj mjeri i kršenju ljudskih prava, a i pomagat ćemo korisnicima koji su obuhvaćeni ovom mjerom tako što ćemo im pružiti besplatnu pravnu pomoć.

Očekivani rezultati projekta: 

Projektom planiramo utjecati na Zakon o socijalnoj skrbi kako bi se isti uskladio sa zakonskim okvirom Republike Hrvatske. Situacijskom analizom želimo saznati što se događa na terenu i kako se mjera provodi u različitim dijelovima Hrvatske, kako je korisnicima sudjelovati u mjeri, kako se manjkavosti mjere odražavaju u praksi te koliko korisnika i zašto je sankcionirano zbog nesudjelovanja u mjeri. Dodatno, analizom međunarodnih ugovora i presuda Europskog suda za ljudska prava želimo na primjeru mjere doći do stručnih zaključaka o pravnoj utemeljenosti mjere jer unatoč sličnim mjerama ovakva analiza ne postoji niti na engleskom niti na hrvatskom jeziku. Analize će se koristiti za pripremu zagovaračke kampanje te kao priprema za moguću stratešku parnicu na nacionalnoj i međunarodnoj razini (napose ispred ESLJP). Kampanjom informiranja želimo utjecati na tri razine. Želimo doprinijeti povećanju svijesti opće javnosti o uzrocima siromaštva i njegovim posljedicama kako bismo doprinijeli povećanju empatije i solidarnosti u društvu. Korisnike zajamčene minimalne naknade želimo osvijestiti o nepravednim i potencijalno diskriminatornim posljedicama mjere te ih osnažiti da se obrate pružateljima primarne besplatne pravne pomoći za pravni savjet. Donositeljima odluka želimo pojasniti pravne i demokratske deficite mjere te ih temeljem kvalitetnih prijedloga i analiza potaknuti na unapređenje ZoSS-a i socijalnih politika s ciljem povećanja njihove pravednosti. Dodatno, pružat ćemo direktnu pravnu pomoć za 300 korisnika socijalne skrbi na 4 lokacije na području Osječko- baranjske županije te putem besplatnog info telefona 0800 900 880, a uz podršku partnera osigurat ćemo dostupnost ove usluge i za korisnike ZMN-a s područja grada Zagreba i Zagrebačke.

Kontakt

Maria Tomić Preiner, centar.za.razvoj.vrijednosti@gmail.com

Odobrena sredstva

29.304,05 eura

Trajanje projekta

12 mjeseci

01.09.2023.-31-08.2024.

Cilj je projketa osnaživanje osoba s invaliditetom da samostalno ostvaruju i zastupaju svoja prava. Navedeno se ostvaruje kroz npr. aktivnost Pravno savjetovalište gdje pravnik odgovara na individualne pravne upite naših korisnika, ali i Socijalno mentorstvo vezano za upite o socijalnim pravima. Isto tako i grupna savjetovanja kroz radionice o pravima koje mogu ostvariti naši korisnici. U sklopu programa redovno pišemo članke o pravima iz zakonodavnog okvira Europske unije. Svrha te aktivnosti je veća dostupnost informacija o određenim temama osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Također, organiziraju se debate i paneli na kojima osobe s invaliditetom dijele svoja životna iskustva u područjima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne skrbi te na taj način predlažu prijedloge za poboljšanje djelovanja tih sustava i samim donositeljima političkih odluka. Uz navedeno, učenje o pravima zabavnije je kroz igru tako da se osmišljava i društvena igra. Organiziramo i izložbu umjetničkih radova osoba s invaliditetom čija je glavna ideja popularizacija umjetnosti osoba s invaliditetom, ali i dijeljenje svojih osobnih iskustava kršenja prava kroz različite oblike umjetnosti.

Očekivani rezultati projekta:

Ciljna skupina ovog programa su osobe s invaliditetom te u sklopu programa postoji 12 aktivnosti kroz koje se planira postići sljedeće rezultate

➢ Pripadnici i pripadnice ciljane skupine upoznati s vrijednostima i pravima EU (min. 25) kroz korištenje tiskanog didaktičkog materijala- kartica o EU vrijednostima, informiranje kroz postavljenu stranicu na platformi Wikipedia, 10 OSI sudjelovalo je na zagovaračkom kampu

➢ Ostvarenje dijaloga s predstavnicima i predstavnicama javne vlasti kroz minimalno 2 pokrenute zagovaračke inicijative i minimalno 3 dokumenata izrađenih na temelju interesa i problema ciljane skupine detektiranih tijekom pravnih savjetovanja i podnesenih predstavnicima javne vlasti. Održano 10 individualnih pravnih savjetovanja i grupna savjetovanja.

➢ Povećani kapaciteti/kompetencije stručnjaka i stručnjakinja o kršenju prava OSI kroz izradu akcijskih planova.

➢ Javnost upoznata i senzibilizirana o pravima OSI i kršenju prava OSI -Kampanja o pravima OSI i kršenju istih kroz digitalnu izložbu, 3 panel rasprave.

Kontakt

Varja Bastiančić, institut.lungomare@gmail.com

Odobrena sredstva

56.356,73 eura

Trajanje projekta

12 mjeseci

01.09.2023.-31-08.2024.

Partnerska organizacija

Udruga PET PLUS

Cilj: Rješavanje problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske. Uz nedostatak cjelovite podrške, tu su problemi nedovoljnih kapaciteta smještaja, ovisnost o inicijativama civilnog društva umjesto strukturne nacionalne politike, nedostatak nacionalnih strategija , pa tako i regionalne stambene politike socijalnog zbrinjavanja te poteškoće s ostvarivanjem prava na prebivalište, a samim time i zdravstvenu skrb. Nedovoljna informiranost korisničke skupine o vlastitim pravima i mogućnostima koje bi im osigurale bolju kvalitetu života.

Projekt se fokusira na podizanje svijesti o navedenim problemima, holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaranje političkih promjena radi rješavanja navedenih izazova kroz 8 aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta

➢ Povećan opseg i kvaliteta podrške u zajednici ranjivim skupinama što će se postići kroz izrađene i evaluirane individualne planove rada s korisnicima –20 izrađenih i evaluiranih Individualnih planova , 4 različita oblika podrške na raspolaganju korisnicima iz ranjivih skupina s ciljanim minimalnim brojem korisnika svakog oblika podrške – savjetovanje 20, smještaj 10, street work 10, edukativne radionice 20, 40 pripadnika ranjivih skupina podržano tijekom projekta putem jednog ili više oblika direktne podrške, 100% povećanje broja korisnika direktne podrške u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci, najmanje 60% korisnika prepoznaje dobrobiti pružene podrške po vlastitu sigurnost, zdravlje i kvalitetu života.

➢ Povećana svijest lokalne zajednice i javnosti o potrebama i pravima ranjivih skupina u riziku beskućništva i socijalne isključenosti kroz minimalno 4 objave o predmetnoj temi u lokalnim i nacionalnim medijima , 40 objava o predmetnoj temi na društvenim mrežama nositelja i partnera, 400 reakcija (like, komentar, dijeljenje) na objave o predmetnoj temi na društvenim mrežama nositelja i partnera, 500 – prosječni doseg objava o predmetnoj temi na društvenim mrežama nositelja i partnera, 20 novih pratitelja društvene mreže FB nositelja i partnera projekta, do njegova završetka, 200 posjetitelja izložbi fotografija održanih uživo (procjena) te virtualno do kraja projekta (200 pregleda), ukupno 230 sudionika javnih događaja u okviru projekta (okrugli stolovi i izložbe fotografija) – od toga

➢ 6 predstavnika medija i 8 stručnjaka, 4 predstavnika vlasti, 10 udruga te 200 građana, 4 članova, volontera i suradnika su se uključili u projektne aktivnosti i povezani rad organizacija koje provode projekt (povrh članova projektnog tima) te 1 zagovarački prijedlog upućen na 3 institucije lokalne, regionalne i nacionalne vlasti (gradovi i minstarstvo), temeljem održanih okruglih stolova.

➢ Ojačana suradnja između organizacija uključenih u projekt što će se postići kroz sudjelovanje 4 OCD-a iz 4 grada (Pula, Zagreb, Split i Osijek) na provedbi i/ili sudjelovalo u projektnim aktivnostima, održano 4 partnerska sastanka tijekom projekta, uspostavu redovne email komunikacija između projektnih partnera, te su organizacije nositelj i partner na projektu zadovoljne ostvarenom suradnjom (na skali od 1-5, ocjena 3,5 ili više), temeljem interne evaluacije na posljednjem partnerskom sastanku.

Kontakt

Adrijana Cvrtila, udruga.pomak.cvrtila@gmail.com

Odobrena sredstva

29.938,60 eura

Trajanje projekta

13 mjeseci

01.09.2023.-30-08.2024.

Cilj: Šira javnost ne razumije u potpunosti važnost i ulogu zviždača u razotkrivanju korupcije, sami potencijalni zviždači ne znaju svoja prava, način prijave nepravilnosti i sva ograničenja koja ih čekaju na dugotrajnom i mukotrpnom putu prijave nepravilnosti, a političke grupacije i elite smatraju ih smetnjom i opasnosti, a ne korektivom dobrog upravljanja. Cilj projekta je stvaranje pozitivne klime i poticajnog okruženja za zviždače, educirati ih o pravima, načinima kako ostvariti ta prava, te im dati pravno savjetovanje koje bi ih potaknulo na prijavu nepravilnosti. Široj javnosti i ostalim dionicima u sustavu proširiti ćemo znanje o ljudskim pravima, ali i implementaciji prava koje imaju iz EU direktive o zviždačima i EU povelje o ljudskim pravima. Konačno, tijekom cijelog projekta, prikupljati ćemo podatke o zviždačima, napraviti detaljnu analizu njihove demografije, stanja i potreba, što će rezultirati izradom Izvještaja o stanju zviždača u i implementaciji EU direktive o zviždačima u RH, koje ćemo predstaviti na okruglom stolu i pozvati zakonodavce, watch-dogove, pravobraniteljstvo i ostale ključne aktere da koriste dobivene podatke i budu uključeniji u zaštiti zviždača i prevenciji korupcije na svim razinama u Republici Hrvatskoj.

Očekivani rezultati projekta:

➢ Povećana svijest potencijalnih zviždača i javnosti o EU Direktivi za zviždače i EU povelji o ljudskim pravima kroz razvijanje edukativnih materijala (e-book – digitalni priručnik od minimalno 16 stranica, A5 formata, namijenjen potencijalnim zviždačima, koji će biti dostupan na web stranici za čitanje i slanje putem maila nakon ispunjavanja kontakt obrasca),minimalno 10 objava u medijima o projektu, svijest o EU direktivi za zviždače i EU povelje o ljudskim pravima podignuta kod minimalno 75 % sudionika i sudionica (publike) okruglog stola (broj sudionika 20), izrađen i diseminiran kontakt obrazac za prijavu nepravilnosti.

➢ Pružena podrška kroz pravno savjetovanje za minimalno 40 potencijalnih zviždača/zviždačica.

➢ Povećan korpus znanja o potrebama i stanju zviždača u RH kroz pisanje 1 istraživačkog izvještaja o zviždačima koji je izrađen od strane stručnjaka, objavljen na web stranici nositelja projekta i dostavljen relevantnim dionicima (data analiza prikupljenih podataka o zviždačima temeljem detaljnog upitnika, detaljne tablice faktora (demografskih, socijalnih, ekonomskih), statističke tablice i analize rezultata praćenja procesa prijava, izvještaj o stanju i potrebama zviždača u RH), minimalno 16 A5 stranica.

Ostvareni rezultati projekta:

Kontakt

Zrinka Suk, oceanznanja@gmail.com

Odobrena sredstva

59.711,35 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.09.2023.-28.02.2025.

Cilj: Projektom se želi potaknuti širu konceptualizaciju društvenog zdravlja i uopće uspostavu krovnog termina „društveno zdravlje“, kako bi se pridonijelo povećanju svijesti o važnosti nemedicinskih odrednica zdravlja te povećala njihova prisutnost u javnim strategijama i politikama. Projekt je osmišljen kako bismo suradnjom različitih sektora i područja rada pridonijeli razumijevanju o tome kako društveni čimbenici poput socioekonomskih uvjeta, socijalne pravde i jednakosti, pristupa zdravstvenoj skrbi, mogućnosti obrazovanja i prikupljanja socijalnog kapitala, participacije u zajednici i dr. itekako utječu na cjelokupno zdravlje pojedinaca, ali i zajednice. Projekt je usmjeren na promicanje integriranog pristupa društvenim odrednicama zdravlja u Hrvatskoj i na poboljšanje dobrobiti i zdravlja stanovništva. Integrirani pristup u projektu „Društveno zdravlje“ označava koordinirane napore i suradnju između različitih sektora, kao što su sektor obrazovanja, zdravstva, gospodarstva, socijalne skrbi, kulture i dr. s ciljem uspostave krovnog termina „društveno zdravlje“ te poboljšanja njegovog razumijevanja. Između ostalog, projekt će obuhvaćati suradnju s lokalnim, regionalnim i nacionalnim organizacijama civilnog društva. Multidisciplinarnim pristupom i sinergijskim djelovanjem provodit ćemo aktivnosti koje promiču odrednice društvenog zdravlja i koje su usmjerene na poboljšanje socijalnih čimbenika koji utječu na zdravlje kako bi se unaprijedilo zdravlje u zajednici te aktivnosti za integriranje segmenata društvenog zdravlja koji su prepoznati unutar različitih disciplina pod krovnim terminom društveno zdravlje.

Očekivani rezultati projekta

➢ Povećan korpus stručnog znanja o društvenim odrednicama zdravlja u Hrvatskoj što će se postići kroz izradu 1 istraživačkog izvještaja „Analiza stanja društvenih odrednica zdravlja u Hrvatskoj“ od strane stručnjaka i objavljen na web stranici nositelja projekta, 5 stručnih i znanstvenih članaka prihvaćenih za objavu ili objavljeno na teme povezane s pojmom društvenog zdravlja, 50 jedinstvenih pregleda ili preuzimanja istraživačkog izvještaja i znanstvenih članaka do kraja provedbe projekta, 40 relevantnih stručnjaka, akademskih ustanova, institucija i OCD-a direktno informirano o objavi istraživačkog izvještaja i znanstvenih članaka nastalih u toku projekta, 10 reakcija stručne zajednice na objavljen izvještaj i znanstvene članke do kraja projekta (u formi osvrta, upita putem emaila, objava na društvenim mrežama ili u medijima te putem akademskih komunikacijskih kanala i publikacija).

➢ Povećana svjesnost donositelja odluka, stručnjaka i aktivista te opće javnosti o integriranom pristupu društvenim odrednicama zdravlja i njegovoj važnosti što će se postići kroz izradu 1 zagovaračkog dokumenta s preporukama za integrirani pristup društvenim odrednicama zdravlja koji je objavljen na web stranici nositelja projekta, 100 pregleda ili preuzimanja zagovaračkog dokumenta s web stranice nositelja do kraja projekta, otvoreno pismo s preporukama (white paper) direktno upućeno na email adrese 107 dionika – 5 donositelja odluka i institucija vlasti, 7 stručnih institucija i organizacija, 80 OCD-a te 20 medija, 25 sudionika konferencije “Znanstvena soareja”, 50 objava na tematskoj podstranici i društvenim mrežama nositelja i suradničkih organizacija i institucija koje promoviraju nalaze istraživanja društvenog zdravlja i zagovaračke preporuke, s prosječnim dosegom do 1000 građana, 150 sudionika 10 poludnevnih radionica (20 OCD-a, 20 škola i drugih ustanova u javnom sektoru škola i institucija i 110 pripadnika opće populacije) s ciljem podizanja svijesti o važnosti integriranog pristupa društvenim odrednicama zdravlja, 15 sudionika 10 poludnevnih radionica o anti-bias approach i učinkovitoj komunikaciji, 50 sudionika, uključujući 40 iz opće populacije i 10 ranjivih skupina u 5 održanih volonterskih akciji u ukupnom opsegu od 250 volonterskih sati, postavljena online “Skrivena izložba” s 100 pregleda te 500 posjeta tematskoj podstranici o društvenom zdravlju na postojećoj web stranici organizacije do kraja projekta.

Kontakt

Vanja Mladineo, centar@tripalo.hr

Odobrena sredstva

29.996,08 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.09.2023.-28.02.2025.

Partnerska organizacija

Kuća ljudskih prava

Cilj: Ovim projektom ojačat će se zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva u RH za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a. Taj će se cilj ostvariti putem sljedećih aktivnosti: formiranje neformalne koordinacije OCD-a za vladavinu prava i sudjelovanje u izradi Izvještaja EK o vladavini prava za 2024. godini, jačanje kapaciteta OCD-a za watchdog i zagovarački rad na vladavini prava, diseminaciju Izvještaja o vladavini prava i zagovaranje implementacije preporuka, monitoring implementacije preporuka iz Izvještaja o vladavini prava EK te sudjelovanje u pripremi Izvješća EK o vladavini prava za 2025. godinu. Na taj će način projekt utjecati na nacionalne politike koje tematski pokrivaju izazove vezane uz vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava i funkcioniranja demokratskog sustava kao tri neodvojiva stupa na kojima počiva suvremeno europsko demokratsko društvo. Time bi se značajno doprinijelo zaštiti i poštivanju temeljnih europskih vrijednosti u Hrvatskoj.

Očekivani rezultati projekta

➢ Ojačani zagovarački kapaciteti OCD-a u području vladavine prava kroz sudjelovanje minimalno 10 organizacija civilnog društva (OCD) u radu neformalne koordinacije OCD-a za vladavinu prava tijekom trajanja projekta, minimalno 30 predstavnika OCD-a sudjelovalo u razmjenama iskustava s srodnim OCD-ima iz drugih država članica EU, najmanje 5 OCD-a, aktivno sudjeluje u procesu zagovaranja, javno objavljen kraći policy dokument ili prilog o dobrim europskim praksama zagovaranja vladavine prava temeljem održanih razmjena iskustava s OCD-ima iz drugih država EU te iskustava zagovaračke koalicije koji je i diseminiran na najmanje 200 email adresa relevantnih OCD-a širom RH (100) i EU (100), ostvarena trajna peer suradnja s najmanje 3 OCD-a iz drugih država EU tijekom trajanja projekta.

➢ Povećan opseg javne rasprave i dijaloga s institucijama vlasti vezano uz problematiku vladavine prava u RH kao temeljne europske vrijednosti i okosnice javnih politika kroz izrađene i javno objavljene dvije analize o provedbi preporuka EK na razini RH u području vladavine prava temeljem provedenog monitoringa (na hrvatskom i engleskom jeziku) , provedene 4 tematske javne rasprave o vladavini prava koje su rezultirale u 4 pisana osvrta na svaki od četiri stupa izvještaja o vladavini prava, analize o provedbi preporuka diseminirane na službene adrese najmanje 20 relevantnih institucija u RH i EU, izvještaji o vladavini prava i monitoringu preporuka te osvrti na provedene javne rasprave diseminirani na službene adrese najmanje 20 relevantnih institucija u RH i EU, minimalno 40 predstavnika/ica OCD-a i institucija odazvalo se i sudjelovalo u javnim raspravama u organizaciji zagovaračke koalicije za vladavinu prava, rasprave o izvješću o vladavini prava predložene kao točke dnevnog reda na najmanje 3 sjednice relevantnih javnih tijela, ostvaren dijalog s institucijama vlasti vezano uz 5 nacionalnih politika i prijedloge mjera zagovaračke koalicije, najmanje 15 medijskih objava koje se referiraju na nalaze i preporuke objavljenih izvještaja, i osvrta, javnih rasprava i drugih zagovaračkih aktivnosti tijekom projekta.

Kontakt

Palma Miličević, info@grakni.hr

Odobrena sredstva

29.986,75 eura

Trajanje projekta

14 mjeseci

01.10.2023.-30.11.2024.

Cilj: Uključivanje osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom u kulturni i društveni život grada. Provedbom projekta „Pravo na aktivan život“ želimo doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju socijalno ugroženih skupina u svim segmentima društva kroz zagovaračku kampanju, integraciju ranjivih skupina te informiranje o pravima ranjivih skupina.

Očekivani rezultati projekta

➢ Ojačana zagovaračka uloga lokalnih organizacija civilnog društva za zadovoljenje potreba ciljanih skupine (osobe u riziku od socio-ekonomskog isključenja, prvenstveno osobe u mirovini i OSI )kroz minimalno 2 zagovaračke inicijative usmjerene na lokalne vlasti i javni sektor, formiran i aktivan Forum udruga u kulturi i socijali u kojem do kraja projekta djeluje minimalno 5 udruga, minimalno 3 provedene konzultacija s pripadnicima i pripadnicama ciljane skupine o njihovim potrebama, minimalno 10 medijskih objava o djelovanju Foruma udruga u kulturi i socijali i zagovaračkim inicijativama u sklopu projekta te 3 javna događaja na teme od značaja za lokalne politike socijalnog uključivanja, obrađene iz perspektive EU vrijednosti i relevantnih politika.

➢ Povećana podrška ranjivim skupinama u uključivanju u zajednicu, odnosno minimalno 100 osoba pripadnika ciljnih ranjivih skupina su se angažirale u zajednici u sklopu aktivnosti projekta (keramičke radionice i praksa u ateljeu, edukacije, javni događaji itd.), minimalno 100 osoba pripadnika ranjivih skupina koje su prošle neki oblik dodatne edukacije u sklopu aktivnosti projekta, kod minimalno 50% sudionika radionica povećana je razina znanja o obrađenim temama, s minimalno 10 dionika ostvarena je suradnja na socijalnom uključivanju ranjivih skupina, provedena je 1 Facebook kampanja, minaln0 350 tiskanih I 50 digitalnih letaka/brošure s mini vodičem o pravima ranjivih skupina je diseminirano, prosječni doseg objava na FB stranici tijekom kampanje je minimalno 1000); ukupni broj reakcija na objave tijekom FB kampanje je minimalno 200, minimalno 50 novih korisnika FB stranice udruge tijekom trajanja kampanje.

Kontakt

Zvjezdana Bubnjar, zvjezdana.bubnjar@kultura-nova.hr

Odobrena sredstva

29.998,31 eura

Trajanje projekta

12 mjeseci

01.10.2023.-30.09.2024.

Partnerska organizacija

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Sofija

Cilj: Diskriminacija Romskih manjina prisutna je na razini Europe i na različitim razinama (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, pristup javnim uslugama). Romi se susreću s predrasudama, stereotipima i netolerancijom, a njihova integracija u društvo i smanjanje socijalne isključenosti postaju teško ostvarivi uslijed začaranog kruga siromaštva i negativne percepcije u društvu. Iako hrvatska vlada i OCD-i provode niz inicijativa s ciljem poboljšanja situacije romske manjine, potrebno je razviti nove pristupe smanjenju predrasuda i uključivanju mladih Roma u obrazovanje i život zajednice. Glavni ciljevi koje želimo ostvariti su smanjenje diskriminacije i promjena stavova pripadnika većinskog stanovništva prema Romskoj nacionalnoj manjini, istovremeno uz integraciju i osnaživanje mladih Roma, uključivanjem u kazališno i kulturno stvaralaštvo. Cilj ovog projekta je provođenje kampanje podizanja svijesti na području sjeverne Hrvatske o položaju romske manjine i važnosti integracije mladih Roma kroz inkluzivne kazališne aktivnosti. Aktivnosti uključuju: online istraživanje o predrasudama o Romskoj nacionalnoj manjini; kampanju (objave) na društvenim mrežama o prikupljenim rezultatima istraživanja s ciljem suzbijanja predrasuda; stvaranje predstave „Teatra R“ – romskog teatra u kojem glume i predstavu stvaraju Romi pod vodstvom mentora i izvedbe u 5 gradova s ciljem smanjenja diskriminacije Roma. Ovim inovativnim pristupom želimo kroz 12 mjeseci provedbe, kroz prikazivanje predstave, utjecati na promjenu percepcije o romskoj manjini i podići svijest oko problema kojima se suočavaju mladi Romi u RH. Ovaj je pristup i inkluzivan jer će pripadnici romske manjine sami kreirati dramski tekst i predstavu, stvarajući prikaz vlastite kulture i običaja.

Očekivani rezultati projekta

➢ Izgradnja pozitivnih stavova vezano za romsku nacionalnu manjinu i smanjenje predrasuda kod javnosti kroz participativno i inkluzivno kazalište kroz kreiranje 1 predstave kroz participativnu i inkluzivnu metodologiju koja tematizira romsku nacionalnu manjinu na temu života pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine uz uključivanje 6 osoba romske nacionalne manjine u cijeli proces osmišljavanja predstave (minimalno 2 osobe koje do sada nisu sudjelovale u radu Teatra R), prikazana minimalno 10 puta ,izmijenjeni stavovi/stečeno novo znanje kod mininimalno 60% gledatelja i gledateljica predstave.

➢ Provedena medijska kampanja na temelju rezultata istraživanja javnog mnijenja te je povećan korpus znanja o stavovima i predrasudama opće populacije s područja Zagreba i sjeverne Hrvatske u odnosu na pripadnike i pripadnice romske nacionalne manjine kroz jedan istraživački izvještaj te provedenu online kampanju s minimalnim dosegom od 500 osoba.

Kontakt

Nikica Jelić

lulika.gs@gmail.com

Odobrena sredstva

24.092,68 eura

Trajanje projekta

12 mjeseci

01.10.2023.-30.09.2024.

Partnerska organizacija

Udruga “Trećeprostor”

Cilj projekta FANZIN je alternativnim oblicima društvenog aktivizma osnažiti dio mlade populacije u djelovanju na području društvenog aktivizma, te ih potaknuti da doprinesu bitnim promjenama u svojoj zajednici. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta Fanzin: Tečaj kreativnog pisanja, novinarska radionica, radionica analiza problema u zajednici, kreativna radionica izrade fanzina kao aktivističkog alata, organizacija društvene kampanje, javni performans na temu lokalnog izazova, radionica izrade murala, pomoć u pripremi i izradi službenih prijedloga upućenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave.

Očekivani rezultati projekta

➢ Povećana participacija mladih u društveno – aktivističkom djelovanju u zajednici kroz osmišljavanje, izradu i diseminaciju fanzina.

➢ Podignuta razina svijesti lokalne zajednice o političkim pravima mladih i rodnoj ravnopravnosti kroz provedenu 1 kampanju podizanja svijesti o EU vrijednostima i pravima mladih, sudjelovanje građana na performansu i okruglom stolu, 1 izrađeni mural u javnom prostoru koji tematizira probleme mladih.

➢ Mlade osobe upoznate s kritičkim novinarstvom, analizom problema u zajednici s poveznicama na EU vrijednosti i politike, kreativnim pisanjem te fanzinom kao aktivističkim alatom.

➢ Jačanje kapaciteta zagovaranja kod mladih kroz izradu i promociju prijedloga rješenja problema mladih u lokalnoj zajednici, pisanja zagovaračkih članaka objavljenih na portalu udruge prijavitelja i partnera ili drugim medijima usmjerenima na opću javnost i donositelje odluka

Kontakt

Vladimir Miloš

udrugasuma@gmail.com

Odobrena sredstva

29.043,33 eura

Trajanje projekta

16 mjeseci

01.10.2023.-31.01.2025.

Cilj projekta je jačanje zagovaračke i watchdog uloge “SUMA – Udruge za održivi razvoj” kroz aktivaciju mladih u području održivog razvoja, posebice kroz snažnije sudjelovanje mladih u političkim i društvenim aktivnostima. Projektne aktivnosti održat će se u Podravini, regiji koja obuhvaća dijelove triju županija (Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Virovitičko-podravska). Razina sudjelovanja mladih Podravine u političkim i društvenim aktivnostima je izuzetno niska, a što se održava u malom broju udruga mladih i za mlade, neaktivnim savjetima mladih, vrlo niskoj razini demokratičnosti vijeća učenika te niskom interesu mladih za sudjelovanje u političkim procesima. S druge strane, ciljevi održivog razvoja (SDGs) se u javnim politikama podravskih općina, gradova i županija nedovoljno adresiraju, niti su naznačeni učinci donesenih politika u odnosu na održivi razvoj zajednice, što može dovesti do neadekvatnih javnih politika ili čak izostanka istih. Stoga, ovaj projekt nastoji riješiti oba problema, nisku participaciju mladih i neosvještenost donositelja odluka o ciljevima održivog razvoja, kroz osnaživanje mladih osoba za aktivno uključivanje u zagovaranje i nadziranje ispunjavanja ciljeva održivog razvoja u svojoj zajednici. Mlade osobe (15-30 g.) s područja Podravine bit će uključene u program neformalnog obrazovanja kroz predavanja, radionice, studijski posjet i hackaton. Nakon inicijalne regrutacije i osnaživanja, slijede aktivnosti usmjerene prema donositeljima odluka. Te aktivnosti uključuju sastanke mladih s donositeljima odluka, sudjelovanje u participativnom proračunu, kandidiranje za predstavnička i savjetodavna tijela mladih te korištenje društvenih mreža za pokretanje kampanja i podizanje društvene svijesti u zajednici. Bit će izdana publikacija koja sadrži dobre prakse i dodatne prijedloge vezane uz mlade osobe i njihovu ulogu u procesu prema održivim zajednicama. Projekt će podići svijest mladih o važnosti aktivnog sudjelovanja i održivom razvoju zajednice, uključit će mlade u proces donošenja odluka i nadzor njihove provedbe, ojačati odgovornost donositelja odluka te pridonijeti održivim javnim politika u Podravini.

Očekivani rezultati projekta

➢ Ojačana zagovaračka uloga SUMA-e što je vidljivo kroz 3 lokalne i regionalne politike i zakona na koje je utjecala udruga, 1 provedenu kampanju podizanja svijesti, 10 medijskih objava o zagovaračkim aktivnostima SUME uključujući i službena glasila vlasti.

➢ Izgrađen kapacitet Udruge SUMA-a u područjima rada s mladima i održivom razvoju kroz izradu 3 edukativnih materijala, 20 mladih koji su sudjelovali u edukativnim aktivnostima projekta, 2 razvijene inovativne prakse za rad s mladima i SDGs, 10 uspostavljenih suradnji sa OCDovima, školama, JLRPS i visokim učilištima.

➢ Osnažena aktivacija mladih u društvenim i političkim procesima u zajednici kroz 100 mladih uključenih u aktivnosti djelovanja u zajednici kao što su zagovaranje, kampanja podizanja svijesti, volontiranje te 12 aktivnosti usmjerenih na zajednicu tijekom projekta u kojima su sudjelovale mlade osobe

➢ Podignuta svijest o važnosti uključivanja ciljeva održivog razvoja (SDGs) u javne politike kod donositelja odluka i opće javnosti kroz 10000 osoba iz opće javnosti dosegnutih kroz zagovaračku kampanju te 9 donositelja odluka dosegnutih kroz projektne aktivnosti.

Kontakt

Petra Klasić

info@krugovi.hr

Odobrena sredstva

57.463,21 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.10.2023.-31.03.2025.

Partnerska organizacija

Sindikat umirovljenika Hrvatske,

Mreža mladih Hrvatske i

Hrvatski pravni centar

Projektom međugeneracijske solidarnosti želimo osnažiti i mlade i starije, utjecati na građane i stručnjake, te osnažiti OCD-ove i buduće stručnjake koji će raditi u raznim organizacijama i sustavu socijalne skrbi za zagovaranje prava starijih osoba. Iskorištavanjem programa jačanja kapaciteta stvorit ćemo snažniju mrežu cjelokupne podrške starijim osobama, zagovarati jednaku dostupnost usluga za sve neovisno u kojem dijelu RH i dijeljenje dobrih praksi, zagovarati efektivnije mehanizme zaštite starijih osoba od nasilja, siromaštva, nadzor i strože kazne za one koji vrše nasilje i poticanje aktivnog starenja. Rješenje vidimo upravo u međugeneracijskom pristupu jer je to način da i sam projekt bude model međugeneracijske solidarnosti koja je potrebna u društvu da bi javnost uopće bila zainteresirana za probleme starosti.

Očekivani rezultati projekta

➢ Ojačani kapaciteti mladih za stručni i zagovarački rad u svrhu podrške i zaštite prava ranjivih skupina s fokusom na starije osobe kroz educiranje i osnaživanje ukupno 15 mladih za stručni i zagovarački rad u svrhu podrške i zaštite prava starijih osoba i drugih ranjivih skupina, održana 152 sata edukacije (uključujući mentorstvo i superviziju) za mlade stručnjake, realizirano ukupno 1.044 sata praktičnog volonterskog rada mladih u svrhu stjecanja kompetencija i radnog iskustva u području zagovaranja (924 sati), istraživanja (60 h) i direktne podrške starim osobama (60 h), povećane zagovaračke kompetencije 15 mladih budućih stručnjaka, studenata socijalnog rada, povećane istraživačke kompetencije 15 mladih budućih stručnjaka iskustvom provođenja istraživanja potreba starijih osoba, povećane kompetencije 20 mladih budućih stručnjaka za psihosocijalni rad s ranjivim skupinama (15 studenata socijalnog rada 5 studenata propedeutike psihoterapije).

➢ Povećan opseg direktne podrške starijim osobama u zajednici na način da je 180 starijih osoba sudjelovalo u jednoj ili više aktivnosti direktne podrške u okviru projekta, održana 3 online predavanja za starije osobe s minimalno 15 različitih udruga iz različitih mjesta i gradova i 150 sudionika starije dobi, održano 16 kreativnih psiho-socijalnih radionica za sudionike starije dobi, pružena usluga besplatnog pravnog savjetovanja za minimalno 10 korisnika i korisnica, min. 108 sati pravnog savjetovanja.

➢ Povećan opseg informiranja, osvještavanja i zagovaranja potreba i prava starijih osoba kroz održavanje javne manifestacije (šetnja starijih osoba) u kojoj je sudjelovalo minimalno 80 građana, uključujući minimalno 15 starijih osoba, provedena nacionalna medijska kampanja s tendencijom za prosječnim dosegom do minimalno 4.000 građana na temelju trenutnog broja pratitelja i dosega na webu i društvenim mrežama prijavitelja i partnera, s tendencijom za povećanje doseg, izrađen zagovarački dokument koji je upućen na 3 nadležne institucije, održana javna rasprava o zaključcima i preporukama zagovaračkog dokumenta, a zaključci diseminirani na 3 institucije vlasti, 83 stručnjaka i stručnih institucija, 18 organizacija koje zastupaju interese starijih osoba te 5 relevantnih OCD-a i minimalno 5 medija, minimalno 40 objava prijavitelja i partnera vezanih uz kampanju, javnu manifestaciju i zagovaračke aktivnosti projekta, minimalno 5 predstavnika vlasti, struke i OCD-a s koji su iskazali javnu podršku zagovaračkim prijedlozima projekta.

➢ Ojačani kapaciteti partnerskih OCD-a za transgeneracijsko suradničko zagovaranje potreba i prava starijih osoba kroz edukaciju minimalno 25 profesionalaca, članova, volontera i suradnika iz 19 partnerskih OCD-a o zagovaranju potreba i prava starijih osoba, od toga 15 osoba mlađih od 29 godina i oko 10 osoba starijih od 65 godina, 19 partnerskih OCD-a steklo je specifična stručna znanja i praktične vještine zagovaranja zahvaljujući suradnji na projektu, minimalno 5 partnerskih OCD-a spremno je nastaviti zagovarački djelovati u području prava i potreba starijih osoba.

Kontakt

Paula Raužan

Ldesk-si@sk.t-com.hr  

Odobrena sredstva

54.730,50 eura

Trajanje projekta

16 mjeseci

01.11.2023.-28.02.2025.

Partnerska organizacija

CROSOL-Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske

Projekt „Živi jednakost, slavi raznolikost!“ adresira nedostatak razvijenih organizacija civilnog društva (OCD) koje predstavljaju pokretačku promjenu u području promocije i zaštite ljudskih prava u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ). Nedovoljna prepoznatljivost i održivost OCD-a koje provode programe integracije, dovodi do nekontinuiranih programa integracije za migrante, nedovoljnog razumijevanja europskih vrijednosti i uloge udruga u razvoju demokratskog društva te smanjenja mogućnosti građanskog sudjelovanja i razvoja civilnog društva. Nedovoljan broj OCD-ova koji sustavno rade na razvoju kulture mira i zaštiti ljudskih prava u SMŽ dodatno otežava promociju i zaštitu tih vrijednosti u lokalnoj zajednici. Projekt je usmjeren na rješavanje problema na tri međusobno povezane razine: jačanje zagovaračkih kapaciteta OCD-a i javih institucija o europskim vrijednostima, demokraciji i ulozi udruga u razvoju društva; kampanja o radu OCD-a u SMŽ i njihovoj važnosti u izgradnji solidarne i uključive zajednice kroz koju će se građane upoznavati sa konkretnim aktivnostima lokalnih udruga koje su aktivne na području zagovaranja ljudskih prava, europskih vrijednosti i rada na integraciji migranata u lokalnu zajednici; i zagovaračka kampanja s prijedlogom za gradsko vijeće o proglašenju Dana raznolikosti grada Siska.

Očekivani rezultati projekta

➢ Ojačani kapaciteti OCD-a i javnih institucija u SMŽ za zagovaranje potreba migranata i građana za integraciju temeljenu na izgradnji kulture mira, solidarnosti i uključivosti na način da je 8 OCD-a educirano o zagovaranju europskih vrijednosti u pristupu lokalne zajednice potrebama migranata kroz integracijsku politiku temeljenu na izgradnji kulture mira, solidarnosti i uključivosti, 5 OCD-a koje djeluju na području SMŽ sudjelovalo u zagovaračkim aktivnostima projekta (online kampanja, Sajam udruga i ustanova, zagovaranje za proglašenje Dana raznolikosti Grada Siska), 70% OCD-a uključenih u edukativne i zagovaračke aktivnosti projekta prepoznalo konkretne pozitivne učinke projekta po vlastite zagovaračke kapacitete, uspostavljeno novo zagovaračko partnerstvo između nositelja projekta i OCD-a u SMŽ s iskusnom nacionalnom zagovaračkom OCD koja djeluje i na EU razini, u svrhu jačanja kapaciteta, veće uspješnosti i trajne suradnje na promociji europskih vrijednosti, objavljen 1 priručnik o zagovaranju europskih vrijednosti na web stranicama projektnih partnera, 10 medijskih objava na internetskim kanalima drugih OCD-a, specijaliziranih ili općih medija o objavljenom priručniku s poveznicama na njegov sadržaj, 50 samostalnih pregleda ili preuzimanja zagovaračkog priručnika s web stranica projektnih partnera.

➢ Povećan broj građana SMŽ koji su informirani o radu OCD-a i njihovoj važnosti u izgradnji solidarne i uključive zajednice (30.000 putem online kampanje i 300 kroz Sajam udruga i ustanova), 20 OCD- i ustanova prezentiralo svoj rad na Sajmu, 300 građana sudjelovalo u Sajmu udruga i ustanova raznolikosti, 30 000 građana dosegnuto putem online kampanje, 1000 reakcija građana na objave u sklopu online kampanje i promocije zagovaračkih zahtjeva (lajk, komentar, share, tags uz samostalne objave podrške), 15 medijskih objava u lokalnim i nacionalnim medijima koje se odnose na online kampanju i Sajam udruga i ustanova.

➢ Provedena zagovaračka kampanja i ostvaren dijalog s lokalnim vlastima u svrhu proglašenja Dana raznolikosti grada Siska kroz izradu 1 zagovaračkog dokumenta- Prijedlog za proglašenje Dana raznolikosti grada Siska – upućen lokalnoj samoupravi (Gradonačelnici i Gradskom vijeću) na razmatranje, raspravu i usvajanje, 3 održana zagovaračka sastanka s lokalnim donositeljima odluka (Gradonačelnica, predstavnici Gradskog vijeća iz najmanje dvije političke opcije), 15 organizacija, ustanova, institucija i javnih osoba izrazilo javnu podršku zagovaračkom prijedlogu za proglašenje Dana raznolikosti Grada Siska, 1 javna rasprava (u formi tribine) koja uključuje predstavnike lokalne vlasti održana na temu zagovaračkog prijedloga za proglašenje Dana raznolikosti Grada Siska, 1 službeno pisano očitovanje institucija vlasti ( Gradonačelnice i/ili Gradskog vijeća) o upućenom zagovaračkom prijedlogu.

Kontakt

Maja Ogrizović

maja@filmaktiv.org

Odobrena sredstva

53.000,00 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.01.2024.-30.06.2025.

Cilj projekta je odgovoriti na nedostupnost prostora i sadržaja u kulturi koja onemogućuje osobe s invaliditetom na upražnjavanje vlastitog prava na ravnopravno konzumiranje, kreiranje i participiranje u kulturi. Uz neinformiranost, čestu zaokupljenost velikim opsegom posla i opće društveno nedovoljno inzistiranje na realizaciji preporuka i zakona, osobe koje su u mogućnosti donošenja pozitivnih inkluzivnih odluka ne barataju potrebnim informacijama o potrebama OSI, različitim vrstama OSI te zbog njihove društvene nevidljivosti nemaju niti priliku učiti neformalnim putem. Kroz projekt navedeni problem nastojat će se adresirati kroz formiranje mobilnih timova za podršku inkluzivnosti, sastavljenih od članova IKVM Kultura svima, kapacitiranih za prepoznavanje potreba za inkluzijom (OSI, rodna i spolna, dobna te klasna inkluzija) te upoznatih s pojedincima/organizacijama koje mogu odgovoriti na prepoznate potrebe. Mobilni timovi će djelovati po pozivu savjetovanjem i intervencijama te proučavati implementaciju zakona i smjernica za jednaku participaciju; angažmanom stručnih savjetnika i edukatora za područja inkluzije gluhih i nagluhih te slijepih osoba kao i inkluzivnih kulturnih praksi; izradu smjernica za implementaciju inkluzivnih kulturnih praksi, njihovim oblikovanjem te promocijom kroz online kampanju na nacionalnoj razini; organizacijom redovitih edukacija o inkluziji na temelju izrađenih smjernica te njenoj praktičnoj primjeni na sadržajima u zajednici kao i promotivnim akcijama za poticanje inkluzije, korištenje usluga mobilnog tima te korištenje smjernica.

Očekivani rezultati projekta

➢ Kapacitirani kreatori kulturnih politika i praksi za inkluzivno djelovanje i veća svjesnost kod opće javnosti o važnosti inkluzije, odnosno kapacitirano min. 12 zaposlenika i zaposlenica te članova i članica upravljačkih tijela u subjektima u kulturi o inkluzivnim kulturnim praksama, izrađene, objavljene i dostupne smjernice o inkluzivnim kulturnim praksama, min, provedeno min. 12 savjetovanja mobilnog tima s obuhvatom od min. 12 osoba, provedeno min. 12 mjesečnih konzultacija/ćakula s obuhvatom od min. 12 osoba, provedeno min. 3 intenzivna treninga prema smjernicama, obuhvaćeno min. 2000 građana i građanki kroz kampanju na društvenim mrežama i kroz medije, obuhvaćeno min 100 građana i građanki kroz aktivnosti predstavljanja priručnika.

➢Povećan broj proaktivnih kreatora kulturnih politika i praksi koji inkluzivno djeluju, odnosno do kraja projekta min. 12 kreatora kulturnih politika i praksi je počelo koristiti inkluzivni pristup.

Kontakt

Dijana Pribačić Jurić

urednik.halter@gmail.com  

Odobrena sredstva

54.591,40 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.01.2024.-30.06.2025.

Cilj ovog projekta je povećati u medijima zastupljenost tema vezanih uz temeljna ljudska prava, odnosno, s obzirom na aktualnost povoda, temama odnosa prema izbjeglicama, migrantima i tražiteljima azila, pristupa pobačaju, SLAPP tužbama, nasilju u obitelji, problematici integracije Roma i drugim. Tijekom 18 mjeseci projekta na H-Alteru će se objaviti 153 autorska teksta, a tekstove će pisati H-Alterovi novinari i suradnici od kojih dio već ima niz godina iskustva u pisanju upravo o tim i sličnim temama. Dio tekstova pisat će mladi suradnici s kojima će urednik provoditi mentorski rad. H-Alter ima prosječno 10-15 tisuća čitatelja mjesečno, na Facebook stranici broji preko 24 tisuće pratitelja, a drugi mediji često prenose H-Alterove tekstove. Cilj projekta je također sustavno predstavljanje organizacija civilnog društva što će doprinijeti jačanju njihova doprinosa izgradnji demokratskog društva u skladu s vrijednostima EU.

Očekivani rezultati projekta

➢ Povećana zastupljenost sadržaja u medijima i društvenim mrežama vezanih za temeljna ljudska prava i Povelju EU o temeljnim pravima kroz objavljena 153 autorska članka (teksta) o navedenim temama s prosječnim dosegom od okvirno 10 000 čitatelja mjesečno, najmanje 40 objava u drugim medijima koje citiraju, komentiraju ili u cijelosti prenose autorske članke nastale u sklopu projekta, promociju tekstova putem društvene mreže Facebook uz prosječni doseg od 300 korisnika FB po objavi, najmanje 150 novih korisnika FB stranice medija nositelja projekta do kraja projekta.

➢ Promoviran rad organizacija civilnog društva koje rade na temama iz Povelje EU o temeljnim pravima, odnosno promocija rada minimalno 30 organizacija civilnog društva na portalu i društvenim mrežama nositelja projekta, ukupni broj reakcija na medijske objave o radu OCDa na portalu i FB stranici nositelja projekta na kraju projekta: min 2000.

➢ Povećane kompetencije mladih novinara/ki za obradu tema vezanih uz EU Povelju o temeljnim pravima i djelovanje civilnog društva kroz edukaciju 3 mladih novinara/novinarki koji su osnaženi za samostalni autorski rad na temama u fokusu projekta, objavljeno najmanje 30 tekstova educiranih mladih novinara/ki.

Kontakt

Nevia Krupljanin

udruga.autizam.rijeka@gmail.com

Odobrena sredstva

45.078,05 eura

Trajanje projekta

18 mjeseci

01.01.2024.-30.06.2025.

Kroz ovaj projekt, Udruga koristi inovativne pristupe u zagovaranju za prava osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetima, a dugoročni cilj je stvoriti inkluzivno društvo koje poštuje razlike i prihvaća invaliditet kao dio ljudske raznolikosti. Projekt se fokusira na poticanje razvoja inkluzivnog društva i pružanje socijalnih usluga s pristupom temeljenim na ljudskim pravima, istraživanju i razvoju aplikacije za potpomognutu komunikaciju (PK) ili augmentativnu komunikaciju (AAK). Cilj projekta je osigurati jednakost prava djece i osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetima unutar lokalne zajednice, prihvaćajući invaliditet kao dio ljudske raznolikosti. Projekt uključuje izradu softverskih alata, posebno aplikacije za pametne uređaje, koja će omogućiti poboljšanu komunikaciju i podršku za svakodnevne situacije kao što su zdravstveni pregledi, socijalna prava i obrazovanje. Cilj je stvoriti besplatnu i dostupnu aplikaciju koja će odgovarati potrebama svih dobnih skupina i biti usmjerena na svakodnevni život i situacije pojedinaca te povećati društvenu participaciju ranjivih skupina, poboljšati dostupnost i pristupačnost zdravstvenih i socijalnih usluga te unaprijediti socijalnu uključenost djece i osoba s razvojnim teškoćama putem razvijenih alata koji se implementiraju primjerice u školski i obrazovni sustav.

Očekivani rezultati projekta

➢ Razvijena funkcionalna aplikacija za potpomognutu komunikaciju (PK) ili augmentativnu komunikaciju (AAK) koja je dostupna na Google Play i App Storeu, 50 korisnika aplikacije do kraja projekta, najmanje anketiranih 60% korisnika aplikacije prepoznaje osobne dobrobiti od njezina korištenja.

➢ Uključivanje ciljane skupine u istraživanje, konzultativne procese i druge zagovaračke aktivnosti te je 10 osoba s teškoćama (formalno i samodijagnosticiranih) ili invaliditetom sudjelovalo u izradi istraživačkog izvještaja, konzultativnim procesima i drugim zagovaračkim aktivnostima projekta, 10 roditelja djece s teškoćama ili invaliditetom sudjelovalo u izradi istraživačkog izvještaja konzultativnim procesima i drugim zagovaračkim aktivnostima projekta, 10 stručnjaka i stručnjakinja različitog polja djelovanja (logopedi, defektolozi, socijalni pedagozi, učitelji) sudjelovalo u izradi istraživačkog izvještaja i konzultativnim procesima,10 zdravstvenih djelatnika sudjelovalo u izradi istraživačkog izvještaja i konzultativnim procesima.

➢ Povećana svijest lokalne zajednice o pravima osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetom kroz 40 objava na web stranici i društvenim mrežama koje se odnose na predmetnu tematiku (plaćenih i neplaćenih), 56 000 je kumulativni prosječni doseg objava na društvenim mrežama i web stranici nositelja projekta za sve objave (plaćene i neplaćene), 400 reakcija na objave projekta na društvenim mrežama i web stranici, od toga najmanje 60% pozitivnih reakcija ,10 medijskih objava (članaka, reportaža, TV i radio priloga) o zagovaračkim aktivnostima i prijedlozima, s procjenom dosega od 5.000 građana šire lokalne zajednice, 10 predstavnika vlasti i relevantnih ustanova u javnom sektoru direktno kontaktirano kroz zagovaračke aktivnosti , 30 novih korisnika FB stranice nositelja projekta.

Mali i srednji projekti (Slovenija)

Pregled malih i srednjih projekata ugovorenih u okviru ovog Poziva u Sloveniji možete pronaći OVDJE

Akcije za obranu EU vrijednosti

Kontakt

Kristijan Orešković, koreskovic@mmh.hr

Odobrena sredstva

9.900,00 eura

Trajanje projekta

6 mjeseci

9.1. –  8.7.2024.

Ovaj projekt usmjeren je na pravednu političku participaciju mladih, reagirajući na nedavne izmjene Zakona o savjetima mladih. Kroz aktivnosti poput strateških sastanaka i digitalnih dijaloga, nastojimo osigurati transparentnost, demokratske vrijednosti i pravdu u procesima koji se tiču mladih u Republici Hrvatskoj. Projekt je započeo s provedbom 09. siječnja te traje 6 mjeseci, odnosno do 08. srpnja 2024. godine
Ciljevi:
– PRAVEDNA POLITIČKA PARTICIPACIJA MLADIH: Zalažemo se za demokratski pristup političkoj participaciji mladih, suprotan nedavno usvojenim izmjenama Zakona o savjetima mladih. Želimo osigurati da mladi imaju jednak pristup političkim procesima i da njihov glas bude čuo.
– TRANSPARENTNOST I DEMOKRATSKI PRINCIPI: Tražimo transparentnost u donošenju odluka koje se tiču mladih. Cilj nam je osigurati da politički procesi budu demokratski, poštujući osnovna ljudska prava, slobodu izbora i udruživanja.
– ŠIRENJE SVIJESTI I EDUKACIJA: Aktivnosti projekta usmjerene su na podizanje svijesti o problemima novih zakonskih odredbi među građanima, organizacijama mladih te političkim dionicima. Edukacija mladih o demokratskim procesima i njihova aktivna participacija također su ključni ciljevi
– FORMIRANJE SAVEZNIŠTAVA: Kroz suradnju s partnerskim organizacijama, strateškim sastancima s ključnim dionicima te angažmanom s klubovima zastupnika, gradimo savezničku mrežu koja podržava našu inicijativu za promjenama.
– POVEĆANJE SUDJELOVANJA MLADIH: Cilj nam je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u političkim procesima, uključujući se u lokalne savjete mladih i druge inicijative. Želimo potaknuti političku svijest među mladima i potaknuti stranke da uključe pitanja mladih u svoje programe.
– MEDIJSKA POKRIVENOST I JAVNI DIJALOG: Kroz medijske aktivnosti, želimo informirati javnost o važnosti naše borbe. Javni dijalog, gostovanja u medijima i članci pridonose širenju svijesti i potiču diskusiju o participaciji mladih.

Očekivani rezultati projekta

 • Postizanje šire društvene svijesti o problemima u novim zakonskim odredbama koje se odnose na savjete mladih. Očekujemo da će naši napori u podizanju svijesti rezultirati boljim razumijevanjem građana o važnosti demokratskih principa, transparentnosti i pravedne političke participacije mladih.
 • Povećanje sudjelovanja mladih u političkim procesima, posebice u lokalnim savjetima mladih i drugim političkim inicijativama. Želimo potaknuti mlade da se aktivno uključe u politički život te prepoznaju važnost njihovog doprinosa društvu.
 • Formiranje snažnih savezništava s organizacijama civilnog društva, političkim strankama i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Očekujemo da će ova partnerstva pridonijeti podršci našoj inicijativi te omogućiti zajedničko djelovanje u ostvarivanju ciljeva.
 • Postizanje značajne medijske prisutnosti kroz članke, gostovanja u emisijama te izjave u središnjim informativnim emisijama. Očekujemo da će medijski doseg rezultirati širom podrškom građana te potaknuti javni dijalog o participaciji mladih u političkim procesima.

Kontakt

Dunja Mickov, dunja.mickov@zelena-istra.hr

Odobrena sredstva

10.000,00 eura

Trajanje projekta

6 mjeseci

26.02. –  26.8.2024.

Projekt odgovara na priliku prihvaćanja inicijative udruga za osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, kao i prijedlog da u se proces stvaranja Povjerenstva uključi cijela lokalna zajednica. Kako bi se odgovorilo na priliku, projektom se omogućuje sudjelovanje građana, odnosno osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju i udruga koje ih podržavaju u tome procesu. Proces se zasniva na vrijednostima inkluzije i sudioničke demokracije, pa kroz se projekt ravnopravno uključuju svi građani, neovisno o njihovom invaliditetu te se potiče njihov demokratski angažman, sudjelovanje u donošenju odluka i suradnja s predstavnicima vlasti. Povezuju se osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju, udruge koje ih podržavaju, građani i stručnjaci kako bi svi zajedno za Grad Pulu pripremili prijedloge odluka na kojima će se temeljiti budući rad Povjerenstva. Potiče se zagovaranje za prihvaćanje ovih prijedloga, odnosno participativno osnivanje Povjerenstva pri Gradu Puli. Osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju najbolji su stručnjaci za vlastite potrebe. Samim time, oni sami trebaju biti akteri kreiranja politike koja se na njih odnosi. Njihov aktivan i kontinuiran angažman u budućem radu Povjerenstva omogućit će upravo to. Projektom uspostavljena suradnja građana, civilnog društva i predstavnika vlasti stvorit će temelje za kvalitetniju lokalnu politiku i sustav podrške za ove ranjive skupine.
Ciljevi:
• Unaprijeđeno razumijevanje stručnjaka iz civilnog i javnog sektora o okviru politike zagrebačkog Povjerenstva za OSI te poboljšana suradnja civilnog i javnog sektora
• Osnaženo civilno društvo, OSI i roditelji DTUR za zagovaranje inkluzije ranjivih skupina u lokalnim procesima donošenja odluka
• Povećanje mogućnosti za međusektorsku suradnju te sektorsku suradnju (na relaciji Grad Pula – Istarska županija – Grad Zagreb)
• Povećana kvaliteta demokratskih procesa u Puli
• Povećana svijest građana o nužnosti građanske participacije radi osiguranja sudioničke demokracije, prava i inkluzije ranjivih skupina
• Povećana suradnja Grada Pule s Radnom grupom i uvećanje spremnosti Grada Pule za prihvaćanje prijedloga Radne grupe
• Promovirani mehanizmi i procesi sudioničke/izravne demokracije – budućeg međusektorskog Povjerenstva za OSI i DTUR Grada Pule, odnosno proveden inkluzivan i participativan proces kreiranja dijela lokalne politike za OSI: ključnog okvira politike za rad Povjerenstva za OSI i DTUR Grada Pule – kriterija za natječaj za članove Povjerenstva te Poslovnika o radu Povjerenstva, uz sudjelovanje OSI i roditelja DTUR te OCD-a koji ih podržavaju

Kontakt

Natalija Havelka, natalija@centar-za-mir.hr

Odobrena sredstva

10.000,00 eura

Trajanje projekta

6 mjeseci

02.04. –  02.10.2024.

Akcija je usmjerena na promicanje sudjelovanja žena u političkom procesu i osnaživanje njihovog glasa u društvu. Položaj žena u društvu zahtijeva poboljšanje, što je potvrđeno izvješćem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i GREVIO evaluacijskim izvješćem. S obzirom na izbore, ključno je osnažiti žene da iznesu svoje zahtjeve i promjene političke programe koji se odnose na ravnopravnost spolova. Akcija će motivirati žene na informirano uključivanje u proces donošenja odluka te da svojim glasom podrže političke opcije koje će raditi na poboljšanju položaja žena i promovirati rodnu ravnopravnost u društvu.

  Ciljevi:

 • Kroz provedbu istraživanja (desk research) postojećeg stanja sigurnosti i položaja žena u društvu formulirati zahtjeve usmjerenih na promjenu javnih politika i unapređenje položaja žena.
 • Komunikaciju sa političkim strankama koje izlaze na parlamentarne i EU izbore iskoristiti kao kanal predaje formuliranih zahtjeva uz praćenje odgovora u svrhu informiranja ciljne skupine.
 • Provedba analize programa političkih stranaka koje izlaze na parlamentarne i EU izbore u svrhu informiranja građanki kako bi mogle donijeti informiranu odluku prilikom odlaska na izbore.
 • Provedba online kampanje “Žena s glasom”, putem koje se informiraju građanke i građani o postojećim političkim opcijama vezanim uz rodne politike i rodnu ravnopravnost.
 • Organizacija javnog događaja mobilizacije žena u svrhu osvještavanja građanki i građana o stanju i položaju žena u društvu, ispitivanje javnog mijenja te mobilizacija građanki i građana za izlazak na izbore.

Očekivani rezultati:

 • Ojačana zagovaračka uloga CZMOS-a u području ženskih prava
 • Informirano i mobilizirano žensko biračko tijelo za izlazak na parlamentarne i europske izbore

Akcije za obranu EU vrijednosti (Slovenija)

Pregled akcija za obranu EU vrijednosti ugovorenih u okviru ovog Poziva u Sloveniji možete pronaći OVDJE

Ured-za-udruge_LOGO_HR_RGB_72dpi_vertical_1191x842px

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske