Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

Sufinanciranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada (85% iz proračuna EU + 15% iz državnog proračuna).

Vrijednost projekta: 3.473.996,69 HRK / 461.078.60 EUR

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

CILJEVI I POKAZATELJI

(1) Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva

 • Anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
 • Šest fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
 • Šest dubinskih polu-strukturiranih intervjua s političkim i tehničkim razinama donositelja odluka

(3) Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene

 • Tri znanstvena istraživanja
  1. Upravljanje održivim razvojem u RH
  2. Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova
  3. Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu

Temeljem provedenih istraživanja napisani su znanstveni i stručni članci

(4) Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

Smjernice za razvoj javnih politika za:
1. bolje upravljanje održivim razvojem
2. uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja
3. održivo i participativno planiranje prostora
4. jačanje lokalnog razvoja vođenog zajednicom
5. razvoj ekosustava socijalnih inovacija
6. razvoj socijalnog poduzetništva

(5) Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija 

 • Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

(6) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama