Otvaramo natječaj za zapošljavanje u stručnoj službi Zaklade Slagalica u Odjelu za financije i opće poslove.

Natječaj je otvoren od 14. travnja do 21. travnja 2023.

Tražimo člana/članicu tima: Računovođa/tkinja –1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme.

 Stručni i ostali uvjeti: (traženi profil kandidata) 

 • VSS, ekonomski smjer, računovodstvo, financije i najmanje 3 godina radnog staža ili VŠS i najmanje 4 godine radnog staža ili SSS i najmanje 5 godina radnog staža
 • dobro poznavanje i aktivno radno iskustvo u neprofitnom računovodstvu. Samostalni računovođe će imati prednost
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja iz javnih i drugih izvora sredstava
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa kojima je regulirano financijsko poslovanje neprofitnih organizacija
 • analitičke sposobnosti
 • sposobnost timskog rada
 • verbalne i pisane komunikacijske vještine
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u financijsko praćenje podrški
 • proaktivan pristup poslu usmjeren na poštivanje rokova i osjećaj osobne odgovornosti
 • visok stupanj samostalnosti i inicijative u izvršavanju radnih zadataka
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (B1-B2)
 • samostalni rad na računalu u programima Excell i Word
 • spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj
 • položen vozački ispit B-kategorije (nije uvjet već prednost).

 

OPIS POSLA

 •  samostalno obavljanje i vođenje svih računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u skladu s računovodstvenim standardima, hrvatskim zakonima i propisima
 • izrada završnih financijskih izvještaja, kao i statističkih, poreznih i svih zakonski propisanih izvješća
 • obračun plaća i drugog dohotka
 • ostali knjigovodstveni poslovi (knjiženje ulaznih i izlaznih računa, knjiženje bankovnih izvoda, blagajničko poslovanje, izrada i knjiženje putnih naloga i dr.)
 • kontrola i priprema dokumentacije prije plaćanja te priprema, unos i izvršenje platnih naloga
 • kontinuirano usklađivanje poslovanja organizacije s relevantnim zakonskim propisima
 • praćenje troškova po projektima
 • izrada financijskih planova
 • izrada izvještaja davateljima financijskih sredstava
 • obavlja i ostale poslove po nalogu nadređene osobe a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koje je zasnovan radni odnos

 

Prijava mora sadržavati: 

– životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku

– motivacijsko pismo do najviše 1 stranice

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno postojanje radnog staža.

Napomena: Kandidati koji možebitno nemaju evidentiran radni staž pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a imaju radno iskustvo, dužni su u svojoj prijavi priložiti potvrdu poslodavaca kojom dokazuju iskustvo (ugovor o djelu, studentski ugovor, dokaz o osposobljavanju, dokaz o praksi, te potrebne godine iskustva navedene u uvjetima ovog natječaja za navedeno radno mjesto).

 Prijave se podnose do zaključno 21. travnja 2023. godine, isključivo elektroničkim putem na adresu e-pošte: info@zaklada-slagalica.hr , s naznakom: „Za natječaj“. Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave poslane suprotno uputama iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/prijavljene na natječaj bit će pisano obaviješteni. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Proces odabira uključuje analizu prijave, testiranje i razgovor s odabranim kandidatima/kinjama.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Zakladi Slagalica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dokumentacija kandidata koji nisu zadovoljili bit će uništena.